Privacy verklaring

 

Artikel 1: Verzamelen en gebruik van persoonsgegevens

Wij verzamelen uw persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals voor het verwerken van uw bestelling, het overmaken van offertes en aanbiedingen, het voeren van correspondentie, het voeren van onze boekhouding, maar vooral omdat dit noodzakelijk is voor de leveringen en de goede dienstverlening.

Wij verzamelen de volgende persoonsgegevens: naam, contactgegevens, emailadres, telefoonnummer, postadres, financiële gegevens, bankrekeningnummers, gegevens over uw activiteit op onze website, IP-adres, juridische entiteit van uw bedrijf, emailadressen van uw bedrijfsverantwoordelijken, telefoonnummers van uw bedrijfsverantwoordelijken.

Het spreekt voor zich dat wij voor de goede uitvoering van de overeenkomst of samenwerking in het bezit dienen te zijn van deze persoonlijk identificeerbare gegevens.

Wij zullen ook genoodzaakt zijn om uw persoonsgegevens met derden te delen, zoals gebeurlijke onderaannemers en commerciële partners, leveranciers, IT-dienstverleners, aangestelden etc. Om de bestelde producten te leveren, dienen wij uw persoonsgegevens ook intern te delen met andere vennootschappen.

Wij zullen evenwel geen gegevens verwerken die niet noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst, of waarvoor wij geen toestemming hebben gevraagd.

 

Artikel 2: Rechtsgronden van de verwerking en doorgifte van uw persoonsgegevens

Wij verzamelen, verwerken en transfereren uw persoonsgegevens hetzij op basis van uw geïnformeerde toestemming, respectievelijk omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst, of uit noodzaak om te voldoen aan een wettelijke verplichting, dit overeenkomstig de artikelen 6.1 (a), (b), en (c) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

 

Artikel 3: Naleving van de wetten

Wij zullen uw persoonsgegevens openbaar maken indien we daartoe door de wet of dagvaarding worden verplicht of als we ervan overtuigd zijn dat een dergelijke actie noodzakelijk is om te voldoen aan de wet en de redelijke verzoeken van de rechtshandhaving of om de veiligheid of integriteit van onze dienstverlening te beschermen.

 

Artikel 4: Veiligheid

Wij nemen de nodige administratieve en technisch-organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen en de nauwkeurigheid ervan te handhaven. Ook van onze leveranciers en commerciële partners verwachten wij dat zij dezelfde maatregelen nemen naar gegevensbescherming toe. Niettegenstaande deze veiligheidsmaatregelen, willen wij er evenwel op wijzen dat geen enkele methode van transmissie via het internet of methode van elektronische opslag in absolute bescherming kan voorzien.

In geval van een gegevenslek (systeemcrash, hacking, malware, onbevoegde toegang, etc.) waarbij uw persoonsgegevens gecompromitteerd zouden zijn, zal u persoonlijk op de hoogte worden gebracht en zal gebeurlijk melding gemaakt worden bij de Privacy commissie.

 

Artikel 5: Doorgifte van uw persoonsgegevens en internationale transfer

Wij kunnen uw persoonsgegevens delen met verschillende derden, waaronder bepaalde dienstverleners, onderaannemers, leveranciers, ... . De gegevens mogen alleen worden gedeeld overeenkomstig dit beleid, of op enige andere wijze mits uw uitdrukkelijke toestemming.

Indien u buiten België bent gevestigd en ervoor kiest om ons informatie te verschaffen, gelieve dan te noteren dat we de informatie, inclusief uw persoonsgegevens, transfereren naar België en ze daar verwerken.

Bovendien, in het geval dat MDB Comm.V in andere handen overgaat, met inbegrip van door fusie, overname of verkoop van feitelijk al haar activa, dan kunnen uw Persoonsgegevens worden gedeeld met de partijen die bij een dergelijke gebeurtenis betrokken zijn.

Door het overmaken van uw persoonsgegevens en/of beroep te doen op onze diensten, bevestigt u uw toestemming met deze transfer.

 

Artikel 6: Bewaarperiode

Uw persoonsgegevens zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding), respectievelijk voor de termijn die noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst.

 

Artikel 7: Recht van inzage, verbetering, verwijdering, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens

U heeft te allen tijde het recht op toegang tot uw persoonsgegevens, en kan steeds vragen deze te laten aanpassen, te corrigeren, de verwerking ervan te beperken, of de gegevens te doen wissen.

U kan zich steeds verzetten tegen de verwerkingsactiviteit van uw persoonsgegevens.

U heeft daarnaast het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van uw persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere verwerkingsverantwoordelijke.

In zoverre de verwerking van de persoonsgegevens plaatsvindt op basis van toestemming, heeft u steeds het recht om uw toestemming terug in te trekken.

Elke vraag of verzoek met betrekking tot de door ons verwerkte persoonsgegevens kan u kosteloos aan ons per e-mail richten op het adres .

Wanneer een verzoek echter manifest ongegrond is of buitensporig wordt bevonden, kan een administratieve kost aangerekend worden.

 

Artikel 8: Links naar andere sites

Onze website en mailberichten kunnen links bevatten naar andere sites die niet door ons worden beheerd. Indien u op link van derden klikt, zal u naar de site van die derden worden geleid. Wij raden u ten sterkste aan om het privacy-beleid van elke site die u bezoekt te bekijken.

We hebben geen controle over en nemen geen verantwoordelijkheid aan voor de inhoud, het privacy-beleid of de praktijken van de websites en diensten van derden.

 

Artikel 9: Wijzigingen aan deze privacyverklaring

We kunnen van tijd tot tijd onze privacyverklaring bijwerken. Wijzigingen zijn consulteerbaar op onze website, of kunnen bij ons opgevraagd worden.

U wordt aangeraden om onze privacyverklaring regelmatig te controleren op wijzigingen.

 

Contacteer ons

Indien u gebruik wenst te maken van één of meerdere van de opgesomde rechten of indien u vragen heeft over deze privacyverklaring, gelieve ons te contacteren. U kan ons eenvoudig per e-mail bereiken: of op volgend telefoonnummer 0474 311 320.

 

Klachten

U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35 | 1000 Brussel | commissie@privacycommission.be )

  • reclamespots
    reclamespots
  • voice-over
    voice-over
  • telefoonboodschappen
    telefoon-boodschappen